Logo VVBTD

 


JAARVERSLAG
Stadsmuseum
Hellevoetsluis
2020


Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis. Hierin geven wij in vogelvlucht de
belangrijkste activiteiten van het Stadsmuseum weer.
Het verslag is ingedeeld in de rubrieken Bewaren, Bewerken, Exposeren en Bedrijfsvoering.

Bewaren


Acquisitie
De collectie van het Stadsmuseum is ook dit jaar weer dankzij schenkingen en aankopen uitgebreid
met een flink aantal voorwerpen, te weten foto’s, boeken en voorwerpen.
Het Stadsmuseum is de schenkers – veelal (oud-) Hellevoeters – dan ook dankbaar voor deze
schenkingen.


Depotruimte
Een deel van de collectie wordt bewaard in een tweetal ruimten in het Stadsmuseum zelf. Het betreft
hier documentatie van boeken, foto’s, prenten, krantenartikelen en diverse grote en kleine
voorwerpen. Voor de grootste objecten beschikt het Stadsmuseum over een depotruimte op het
industrieterrein Kickersbloem. Er wordt veel zorg besteed om de collectie in een goede staat te
bewaren en er bestaat een grote behoefte aan een depot dat aan museale eisen voldoet, zodat de
voorwerpen in veilige en optimale klimatologische omstandigheden beheerd kunnen worden.

Digitaliseren
De medewerkers van het Stadsmuseum hebben ook dit jaar weer vele foto’s, kaarten en afbeeldingen
gescand, ingevoerd en beschreven in de database Cardbox.
In verband met de op handen zijnde samenvoeging van Droogdok Jan Blanken, Ramtorenschip De
Buffel en het Stadsmuseum, wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe database voor het vastleggen
van informatie. Inmiddels zijn voorbereidingen begonnen voor het samenvoegen van data van
bovengenoemde partners en een start gemaakt met aanpassingen binnen Cardbox voor conversie
naar een ander systeem.

Exposeren

Tentoonstelling/Erfgoed met klasse(n)
De expositie die in 2020 was ingericht had als titel 75 jaar bevrijding Vanwege Corona was het
museum gesloten voor zowel expositie als leerlingen.


Online
Ook in 2019 is de website weer door veel geinteresseerden bezocht. De inhoud wordt regelmatig
aangevuld met nieuwsberichten over activiteiten en nieuwe aanwinsten. Om alles goed te laten
verlopen wordt de website door drie vrijwilligers van het Stadsmuseum onderhouden.
Verder heeft het Stadsmuseum een pagina op Facebook, waar onder meer wekelijks een onderdeel
uit de Canon van Hellevoetsluis wordt toegelicht en waar de wekelijkse, indirecte, bijdrage, die het
Stadsmuseum levert in “Groot Hellevoet”, wordt gepubliceerd.


Informatieverstrekking
Door bezoekers, de Gemeente, Musea en andere partijen, worden regelmatig vragen gesteld over de
historie van Hellevoetsluis. Om hier antwoord op te geven wordt onderzoek verricht in de collectie. In
de meeste gevallen kan de vraag worden beantwoord, soms wordt de vraag doorgespeeld naar
bijvoorbeeld het Streekarchief Voorne-Putten. De vragen kunnen zowel in het Stadsmuseum als
telefonisch/online worden gesteld.


Bewerken

Documentatie
Naast het digitaliseren wordt er ook veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de
documentatie met het doel deze beter toegankelijk te maken. In dit archief bevindt zich een
krantenarchief en een boekencollectie. Vrijwilligers zijn wekelijks een dagdeel bezig met het
verwerken van de aanwinsten. Beide collecties vormen een belangrijke bron van informatie over
talloze onderwerpen uit de geschiedenis die direct of zijdelings betrekking hebben op Hellevoetsluis.

Bibliotheek
Het Stadsmuseum verzamelt boeken die een raakvlak hebben met Hellevoetsluis of daaraan
verwante museale onderwerpen. Inmiddels is een behoorlijke bibliotheek opgebouwd die jaarlijks
wordt uitgebreid. De boeken zijn verkregen door aankoop of schenking. De titels worden verwerkt in
een Excel-bestand, zodat de standplaats eenvoudig terug is te vinden.

Bedrijfsvoering

Financieel
Het museum is financieel gezond, voor een deel te danken aan de bijdrage van onze donateurs. Ook
voor het werk voor Erfgoed met Klasse(n) heeft het Stadsmuseum een vergoeding gekregen.

Ook zijn er gedurende het jaar groepen, in het bijzonder in het kader van ALZ, van mensen met
beginnende dementie, langsgeweest, die op afspraak een rondleiding kregen.
Verspreid over het jaar hebben we ook regelmatig bezoekers mogen ontvangen die voorwerpen
meebrachten of om informatie vroegen. Dankzij de uitgebreide collectie en het archief konden we
deze bezoekers in de meeste gevallen van dienst zijn.

Vrijwilligers
Het bestuur wordt gevormd door:
Hr. H.F.W. (Rich) van Kralingen, voorzitter, aftredend in 2023 en herkiesbaar
Hr. L.A. (Leo) Koster, penningmeester, aftredend in 2023 en herkiesbaar
Mw. D. (Daniëlle) Hoeben-Verheij, secretaris, aftredend in 2025 en herkiesbaar
Hr. B. (Bob) Benschop, lid, aftredend in 2024 en herkiesbaar
Hr. I. (Sjaak) Breeman, lid, aftredend in 2025 en herkiesbaar
Hr. Koster is tevens penningmeester van Stichting Lichtschip 12 Noord Hinder en
Hr. Benshop is tevens werkzaam bij Streekarchief Voorne-Putten.

Belangenverstrengeling van bestuurders is niet toegestaan en hiervan is sprake bij familiaire of
vergelijkbare relaties bij medebestuurders of leden van de Stichting die rechtstreeks onder het bestuur
vallen. Het bestuur verklaart dat er binnen de Stichting noch bij bestuur noch bij vrijwilligers sprake is van
belangenverstrengeling

De Statutair vastgelegde zittingstermijnen komen overeen met de richtlijnen van de Governance
Cultuur Code. Rooster van aftreden voor bestuur conform de richtlijnen van de GCC voor
zittingstermijnen; max. 2 periodes van max. 4 jaar. Voor de voorzitter geldt een extra zittingstermijn. 4
Op 1 januari 2022 zal een fusie tussen Fortresse Holland, Droogdok Jan Blanken en Stadsmuseum
Hellevoetsluis gaan plaatsvinden. Om continuiteit tijdens dit proces te kunnen blijven waarborgen is
besloten tot verlenging van de zittingstermijn van de voorzitter met één termijn.

Er waren in 2020 18 vrijwilligers voor het Stadsmuseum werkzaam.

Verdere activiteiten
Vanwege Covid 19 waren er het afgelopen jaar geen verdere activiteiten.

Museumcontacten
De deelname aan het Museumplatform beperkt zich noodgedwongen nog steeds tot het volgen van
de berichtgeving en waar mogelijk deelname aan gezamenlijke activiteiten, zoals de opening van het
Museumseizoen.

De contacten met de andere musea in Hellevoetsluis zijn goed en waar mogelijk wordt medewerking
verleend aan verzoeken om informatie, met name uit onze digitale database, of door het uitlenen van
voorwerpen. onderhouden. Ook met het Streekarchief Voorne-Putten is een goed contact.

Public relations
Door middel van folders, de website, de pagina op Facebook en artikelen in lokale kranten blijft het
Stadsmuseum werken aan de naamsbekendheid.


Projectvoorstel ontwikkeling samenwerking Stadsmuseum met andere musea binnen
Hellevoetsluis in de komende jaren.
‘Historisch Hellevoetsluis is het bezoeken waard’. Onder dit motto willen het bestuur en de vrijwilligers
een bijdrage leveren aan de bewustwording van de rijke geschiedenis die de vesting van
Hellevoetsluis en de omringende polders van Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet en Oudenhoorn te
bieden hebben.

Wonen, werken en recreëren op en rond het water gaan hier al eeuwen hand in hand. Deze tradititie
wordt voortgezet in een stadsmuseum waarin het verleden centraal staat om een beter begrip te
kweken voor de karakteristieken van hedendaags Hellevoetsluis.

Het museum bestaat uit diverse onderdelen die hieronder worden toegelicht. Het zijn de
randvoorwaarden voor vervolgstappen, die de komende maanden met diverse betrokken partijen
nader worden uitgewerkt. Ook als de basis voor het museum daadwerkelijk is gerealiseerd zal dit
geen eindpunt betekenen, maar een opstap vormen naar verdere ontwikkelingen om het als levend
instituut midden in de Hellevoetse samenleving te plaatsen. Daarvoor worden ook enige voorstellen
gedaan.

Tot slot

Uit dit jaarverslag blijkt dat de Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis nog steeds volop in de beweging
is en met zijn tijd meegaat. Juist dankzij de wekelijkse inzet van onze vrijwilligers hebben we ook het
afgelopen jaar weer veel bereikt en verwachten nog veel meer te bereiken in de komende jaren.
In het komende jaar wordt de focus gelegd op de samenwerking van de vorengenoemde partijen! Met
veel plezier hebben de medewerkers gezamelijk hard gewerkt om de geschiedenis van Hellevoetsluis
levend te houden.

Naast de inzet van de vrijwilligers is ook de financiele steun van de donateurs en de subsidie van de
Gemeente broodnodig om ons in staat te stellen ons werk te blijven doen.

Kijk ook eens op de website van:  logo bezoek hellevoetsluis